Khác với nhiều người, tôi cho rằng không thể cảm thông hay tha thứ cho những phụ nữ “mua bầu” để có một đứa con.