Không thể vin tăng thuế để tăng giá sữa

Hanoinet - Nâng thuế để bảo vệ sản xuất trong nước - phát triển chăn nuôi là khó vì thuế chỉ chiếm phần rất nhỏ trong giá thành nên có tăng thuế cũng sẽ tác động rất nhỏ đến giá thành bán lẻ, trong khi đó sữa trong nước mới đáp ứng được 20% nguyên liệu thì chắc chắn nhà sản xuất

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=130458