Khu trình diễn giải pháp CNTT-VT trên nền IP-NGN đầu tiên

Ngày 24/4/2008, tại Hà Nội và TP.HCM, công ty Viễn Thông Liên Tỉnh (VTN), trung tâm Giao Dịch CNTT Hà Nội cùng khai trương giai đoạn 1 khu trình diễn giải pháp CNTT-VT trên nền IP-NGN đầu tiên.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9839&t=pcolarticle