Góp phần đặt nền móng cho kỹ nghệ sữa Việt Nam, là tác giả và đồng tác giả 90% sản phẩm sữa đang lưu hành trên thị trường, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên ngưỡng mộ chí khí một nhà tư sản Hà Nội xưa.