Trong 15 tháng, quỹ 401k mất 2.000 tỷ USD (20%). Quỹ tiết kiệm hưu trí 401k là hình thức bù đắp công lao của người lao động sau khi về hưu.