Kích cầu nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu

Gốc
(HQ Online)- Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), mặc dù khối ngân hàng thương mại vẫn đóng vai trò chính với tỷ trọng nắm giữ danh mục trái phiếu Chính phủ (TPCP) khoảng 86%, nhưng thị trường đã ghi nhận sự tham gia ngày càng tích cực của các công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư nước ngoài.

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu- Nam Định là công trình sử dụng nguồn vốn TPCP. Ảnh: T.Hằng.

“Từ năm 2009-2010, nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường khá dè dặt với tỷ trọng tham gia thị trường sơ cấp là 4% năm 2009 và tỷ trọng giao dịch trên thị trường thứ cấp là 18,5% năm 2010. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu ổn định và hồi phục, các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu tham gia trở lại với tỷ trọng giao dịch trên thị trường thứ cấp ổn định ở mức từ 20%-30%, giá trị trúng thầu và mức độ tham gia đấu thầu trên thị trường sơ cấp là 12%.

"Kết quả, từ năm 2012, đấu thầu trở thành kênh chủ đạo trong huy động vốn cho ngân sách qua phát hành trái phiếu; giá trị huy động qua đấu thầu tăng mạnh, năm 2013 đạt 194.000 tỷ đồng, đạt gần 18% tổng mức đầu tư toàn xã hội”- ông Vũ Bằng phân tích.

Sau 5 năm đi vào hoạt động chuyên biệt, hiện hệ thống thành viên thị trường TPCP gồm 25 thành viên đấu thầu và 54 thành viên giao dịch trên thị trường thứ cấp đã ngày càng phát huy được vai trò là nhà đầu tư đồng thời là trung gian tài chính trên thị trường TPCP.

Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam được hình thành cùng thời điểm ra đời của thị trường đã phát huy được vai trò tập hợp và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các thành viên, là cầu nối giữa các thành viên với các cơ quan quản lý và tổ chức thị trường.

Theo ông Vũ Bằng, để thúc đẩy thị trường, huy động và sử dụng vốn TPCP thì yếu tố quan trọng nhất chính là tạo hành lang pháp lý. Theo đó, sự ra đời của Luật Quản lý nợ công, Luật về đầu tư công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán… đã tạo ra nền tảng pháp lý quan trọng cho việc tổ chức phát hành, giao dịch cũng như sử dụng công cụ giao dịch TPCP.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định về tổ chức và quản lý thị trường TPCP như Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán...

Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Phê duyệt “Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020”, Thông tư 17/2012/TT-BTC hướng dẫn phát hành TPCP tại thị trường trong nước, Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch TPCP, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Quy định về chào mua, chào bán trên thị trường TPCP…

Các văn bản pháp lý nêu trên đã tạo một hành lang pháp lý thống nhất và xuyên suốt về thị trường sơ cấp và thứ cấp TPCP, tạo được định hướng rõ ràng cho việc phát triển thị trường trái phiếu nói chung, thị trường TPCP trước mắt cũng như trong tương lai.

“Hệ thống khung pháp lý tạo điều kiện cho thị trường TPCP đã ra đời và hoàn thiện một cấp độ mới, cùng với sự tham gia của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tư cách là đơn vị được giao tổ chức công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch đã xây dựng được hệ thống hiện đại, tạo ra được một thị trường công khai, minh bạch, kết nối được hệ thống thành viên và các cơ quan quản lý, tạo ra được một diện mạo mới cho thị trường TPCP Việt Nam. Đóng góp cho việc nâng hạng trên thị trường quốc tế, thu hút hơn sự quan tâm của giới đầu tư trong nước và nước ngoài”- ông Vũ Bằng nói.

Tuy nhiên, để kích cầu thị trường TPCP, tạo nguồn vốn lớn cho NSNN hỗ trợ đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước thì vấn đề đặt ra là xây dựng và phát triển hệ thống nhà tạo lập thị trường gắn với quyền lợi và nghĩa vụ trên thị trường thứ cấp, góp phần hiệu quả trong việc phát triển thị trường TPCP; Đồng thời, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tạo điều kiện tham gia thị trường đối với các công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ hưu trí… khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc điều chỉnh hợp lý chính sách thuế và phí.

Tin nóng

Tin mới