Kiểm đếm phiếu bầu, tính và ghi tỷ lệ phần trăm kết quả bầu cử

Gốc
Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử.

Thái Sơn

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998236/kiem-dem-phieu-bau-tinh-va-ghi-ty-le-phan-tram-ket-qua-bau-cu