Kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng, kế toán 43 trường học

Gốc
Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường và các khoản thu, đóng góp của cha mẹ học sinh; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, nhân viên giáo dục; quy mô trường, lớp học, biên chế và học sinh thuộc UBND huyện Kim Bôi quản lý, giai đoạn 2015 - 2016.

Kết luận chỉ ra, việc bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức, nhân viên chưa đúng theo đề án vị trí việc làm; 48/48 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí chức danh; bản kê khai tài sản của người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không ký vào từng trang theo quy định; hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên của Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học được lưu trữ tại Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi là chưa đúng quy định.

Về chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ cũng tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm như: Chi thanh toán thừa và thiếu phụ cấp theo quy định của Thông tư 11/2015/TTLT-BNV-BLĐTBXH-UBDT; chi sai chế độ quy định tiền phụ cấp chức vụ tổ trưởng chuyên môn các đơn vị trường học

Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi cũng chưa căn cứ quy mô trường lớp, học sinh để đề nghị Phòng Nội vụ trình UBND huyện điều chuyển số giáo viên, nhân viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, đặc biệt đối với giáo viên, nhân viên thừa từ các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn về các trường thuộc vùng thuận lợi để giảm bớt kinh phí NSNN trong việc chi trả chế độ chính sách.

Bên cạnh đó, việc lập, phân bổ, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách chưa đưa vào dự toán để cấp kinh phí chi trả cho công chức, viên chức, nhân viên. Công tác xét duyệt quyết toán chưa đảm bảo dẫn đến việc phòng GD&ĐT, một số đơn vị trường học hạch toán sai nguồn kinh phí NSNN, chi thừa, chi thiếu, sai chế độ, vượt tiêu chuẩn trang thiết bị làm việc. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện phân bổ dự toán chi NSNN cho các trường học năm 2015-2016 để thực hiện chi khác chưa đảm bảo theo quy định (chiếm tỷ lệ bình quân 3,56%/biên chế/năm).

Trong công tác xét duyệt quyết toán chưa thực hiện đúng quy định dẫn đến việc các đơn vị hạch toán sai nguồn kinh phí, chi thừa, thiếu và chi sai chế độ cho giáo viên và nhân viên.

Phòng GD&ĐT quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước cấp quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ nội dung theo quy định; thanh toán thừa phụ cấp khu vực cho các đơn vị trường học chưa được giao tự chủ về tài chính với số tiền gần 700 triệu đồng; hạch toán các nội dung chi nhiệm vụ chuyên môn giữa các cấp học chưa đúng, chưa khớp với dự toán được giao; thiết lập một số chứng từ chi chưa chặt chẽ; thiếu đề xuất mua sắm, sửa chữa của bộ phận chuyên môn; thiếu giấy đề nghị thanh toán với số tiền trên 176,7 triệu đồng...

Qua thanh tra 5 công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 14,5 triệu đồng.

Đặc biệt, kiểm tra 43 đơn vị trường học được giao tự chủ về tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cho thấy, 21 đơn vị chi thừa, chi sai chế độ chính sách số tiền trên 670,5 triệu đồng; 7 đơn vị chi thiếu chế độ chính sách trên 332,7 triệu đồng; 43 đơn vị đều áp dụng văn bản hết hiệu lực thi hành để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; chưa xây dựng được định mức thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, nhân viên...

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý về tài chính, yêu cầu thu hồi nộp NSNN tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng, trong đó, thu hồi của Phòng GD&ĐT huyện số tiền gần 700 triệu đồng do chi thừa chế độ phụ cấp khu vực cho giáo viên, nhân viên các trường chưa thực hiện giao tự chủ về tài chính năm 2015 - 2016; thu hồi của đơn vị trường học được giao tự chủ về tài chính năm 2015 - 2016 do chi sai số tiền trên 629,6 triệu đồng...

Đề nghị UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo các tổ chức, cá nhân chấn chỉnh công tác quản quản lý và xử lý trách nhiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm đã được thanh tra phát hiện.

Yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, kế toán 43 đơn vị trường học được giao tự chủ về tài chính trong việc chi sai, chi thừa, chi thiếu chế độ, chính sách, chi vượt định mức, tiêu chuẩn; hồ sơ, chứng từ chi mua sắm hàng hóa, cải tạo, sửa chữa các hạng mục vừa và nhỏ chưa đúng quy định; Chấm dứt việc sử dụng chi nguồn NSNN vượt định mức tiêu chuẩn; Kiểm điểm trách nhiệm của hiệu trưởng, hiệu phó được giao phụ trách và nhân viên kế toán trong việc huy động đóng góp của cha, mẹ học sinh khi chưa được Phòng GD&ĐT huyện phê duyệt kế hoạch và dự trù kinh phí.

Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi chỉ đạo các đơn vị trường học (thuộc Phòng GD&ĐT quản lý) chấm dứt thu các khoản huy động đóng góp của cha, mẹ học sinh khi chưa được Phòng GD&ĐT huyện phê duyệt kế hoạch, dự trù kinh phí; chấp hành việc thu, quản lý, sử dụng, trích nộp phí trông giữ xe đạp theo quy định hiện hành và thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, nhân viên đảm bảo đúng, đủ và kịp thời. Từ năm 2017, chấm dứt việc chi trả các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, nhân viên sai quy định.

Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị trường học, thành phần hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo theo quy định; phối hợp với Phòng GD&ĐT rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, đặc biệt đối với giáo viên, nhân viên thừa từ các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn về các trường thuộc vùng thuận lợi đế giảm bớt kinh phí NSNN trong việc chi trả chế độ chính sách.

Bảo Anh

Tin nóng

Tin mới