Sau khi báo Đại Đoàn kết số ra ngày 20/6/2016, đăng bài “Rừng Hòn Hèo kêu cứu” phản ánh một khu rừng hơn 5.000 ha, chỉ có một con đường bê tông độc đạo để đưa gỗ ra khỏi rừng Hòn Hèo (Ninh Hòa, Khánh Hòa), hơn 3 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, ngăn chặn.

Tuy nhiên, gỗ lớn, gỗ nhỏ vẫn âm thầm đổ về xuôi theo con đường độc đạo này. Người dân đặt câu hỏi: Không biết lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương đang ở đâu?

Để giải quyết nội dung phản ánh của báo nêu trên, ngày 1/7 UBND tỉnh có công văn số 4680/UBND-VX giao UBND TX Ninh Hòa kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25/7/2016.

Nhóm PV