KTĐT - Bộ GTVT vừa có công văn số 2049/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các địa phương và các đơn vị liên quan về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe.

Theo đó, yêu cầu Sở GTVT các địa phương phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải xong trước ngày 30/4. Kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình khám sức khỏe của lái xe và báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 31/5. Trong đó nêu rõ về số lượng lái xe kinh doanh vận tải, tình hình khám sức khỏe cho lái xe, số lượng lái xe không đủ điều kiện, các địa phương thực hiện tốt hoặc chưa tốt.