Ngày 6/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa ghi nhận việc triển khai nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Thành ủy Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đồng thời lưu ý Thành ủy Hải Phòng cần đưa ra phương hướng cụ thể để triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong thời gian tới, như nội dung cần giải quyết là gì, thời gian thực hiện trong bao lâu, ai thực hiện.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên cần tránh hai khuynh hướng sau kiểm điểm. Một là tâm lý chủ quan, thỏa mãn, đã kiểm điểm xong rồi, khuyết điểm chỉ ra cụ thể rồi nên không giám sát sát sao quá trình thực hiện tiếp theo. Khuynh hướng thứ hai là trong quá trình phê bình, tập thể, cá nhân nhận thấy có những khó khăn, vướng mắc khó giải quyết, dẫn tới tâm trạng nản lòng, không tiếp tục thực hiện. Hải Phòng cần tiếp tục kiểm điểm thực hiện việc luân chuyển cán bộ, thực hiện cơ chế chính sách và giáo dục về chính trị, tư tưởng, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trân trọng tiếp thu ý kiến của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa và sẽ điều chỉnh lại báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) theo 5 vấn đề lớn trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết này. Thành ủy cũng sẽ xác định mục tiêu, biện pháp, thời gian, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) hiệu quả.
Thành ủy Hải Phòng báo cáo khái quát với đoàn công tác về việc triển khai kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy và tương đương và cấp ủy cơ sở. Toàn đảng bộ, đơn vị, cơ quan đã quán triệt sâu sắc ba nội dung chủ yếu của Nghị quyết. Các cấp ủy tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cấp đó; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời liên hệ sâu sắc với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, trong đó chủ yếu tập trung làm rõ các khuyết điểm và đề ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục. Hải Phòng chỉ ra 15 vấn đề cần tập trung chỉ đạo ngay sau khi kiểm điểm.
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hải Phòng được triển khai tích cực, từng bước tạo nền nếp trong việc đưa nội dung học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ; xây dựng, bổ sung các tiêu chí đạo đức theo hướng thiết thực, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã “làm theo” với những hành động cụ thể, mô hình hay.
Thành ủy Hải Phòng đề ra nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gồm tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm; tập trung thực hiện có hiệu quả những vấn đề cần xử lý ngay sau khi kiểm điểm; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy và các cấp ủy; tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc trong Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo, xử lý nghiêm, dứt điểm những vụ việc tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm hằng năm.
Thành ủy Hải Phòng cũng kiến nghị Bộ Chính trị tập trung chỉ đạo các cơ quan Trung ương triển khai nghiên cứu thực hiện nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể việc đưa kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết vào sinh hoạt phê bình, tự phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp hàng năm.
Đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hải Phòng thực hiện theo chủ đề năm 2013 là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
Hải Phòng cũng đưa ra 6 giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Ngoài chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với việc phê bình và tự phê bình, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Hải Phòng sẽ triển khai học tập theo gương Bác theo các chuyên đề, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ.../.

Minh Thu (TTXVN)