Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội

Khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới vẫn đang hùng mạnh thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam dường như là một tất yếu, không có gì phải bàn cãi. Nhưng từ sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì các lực lượng chống cộng trên thế giới ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm mọi cách bác bỏ CNXH trong lý luận và trên thực tiễn. Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Song, nhìn vào sự thật lịch sử thì thấy, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã thể hiện rõ chân lý mà nhân dân ta đã tin tưởng. Đảng ta đã kiên định lãnh đạo nhân dân ta đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Đó là làm cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi và đưa đất nước phát triển lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một quy luật nội tại có tính tất yếu khách quan dẫn cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Một là: Dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đen tối, bế tắc, khủng hoảng về người lãnh đạo và đường lối cứu nước kéo dài suốt hơn 70 năm từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Bởi Hồ Chí Minh đã tìm thấy, xác định đúng con đường cứu nước, cứu dân bằng cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản vào năm 1920. Và, Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Mục tiêu của Cương lĩnh đó là làm cách mạng lật đổ chế độ thực dân và phong kiến giành độc lập dân tộc (ĐLDT), tiến lên CNXH vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Hai là: Thoát khỏi tình trạng vong quốc nô, lần đầu tiên khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành hiện thực sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, bởi chế độ đó đã đi đến chỗ lạc hậu và phản động, làm tay sai cho đế quốc Pháp, áp bức, bóc lột dân ta; đánh đổ chế độ thực dân Pháp đã hơn 80 năm áp bức, bóc lột, đàn áp dân ta, mở ra thời đại mới ở Việt Nam. Đó là thời đại ĐLDT gắn liền với CNXH. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của các dân tộc. ĐLDT phải gắn với tự do, hạnh phúc của nhân dân. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. ĐLDT phải là nền độc lập thật sự triệt để. ĐLDT gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. ĐLDT là cơ sở, tiền đề để tiến lên CNXH. Với định hướng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và giành thắng lợi vào năm 1954, đưa miền Bắc tiến lên CNXH và trở thành hậu phương lớn của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ba là: Kiên định mục tiêu ĐLDT, tất yếu lên CNXH, Nhân dân Việt Nam đã đánh bại hai đế quốc mạnh nhất trong lịch sử cận hiện đại. Cả nước thống nhất đi lên CNXH. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: CNXH là điều kiện bảo đảm nền ĐLDT vững chắc. Muốn dân giàu, nước mạnh thì phải tiến lên CNXH. Bởi “chỉ có CNXH, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. CNXH ở Việt Nam trước hết là một chế độ dân chủ, do nhân dân là chủ và làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó chính là sự khác biệt và tính ưu việt của CNXH so với các chế độ chính trị trước đó. Chế độ dân chủ thể hiện trong tất cả mọi mặt của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... và được thể chế hóa bằng hiến pháp, pháp luật. Đây là điều kiện quan trọng nhất để bảo đảm ĐLDT được giữ vững. Chế độ mới củng cố, tăng cường tinh thần bảo vệ chủ quyền dân tộc, kiên quyết chống lại mọi âm mưu thôn tính, đe dọa độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dân là chủ và làm chủ xã hội nên càng kiên định với mục tiêu chiến lược mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra cho cách mạng Việt Nam. Trong tất cả các Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều khẳng định mục tiêu, đường lối ĐLDT, nhất định đi lên CNXH. Nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước thống nhất đi lên CNXH. Đó là một thắng lợi huy hoàng có ý nghĩa thời đại.

Bốn là: kiên định mục tiêu ĐLDT, tất yếu đi lên CNXH, nhân dân Việt Nam từng bước thực hiện khát vọng vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng ta tiếp tục mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH và bắt đầu đường lối đổi mới từ năm 1986. Mặc dù trên thế giới xảy ra biết bao biến động, xung đột, chiến tranh cục bộ, chiến tranh sắc tộc, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu,… song Việt Nam vẫn ổn định, vững vàng đi lên, có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế lớn nhất từ trước đến nay.

ĐLDT gắn liền với CNXH là sự kết tinh hai sức mạnh thành một sức bật mới. Đường lối ĐLDT gắn liền với CNXH là một trong những nguyên nhân của mọi thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và mãi là sợi chỉ đỏ dẫn đường sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng ngày nay. Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định quan điểm kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH là quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới, là quan điểm có tính nguyên tắc, bất di, bất dịch.

Năm là: Việt Nam chỉ có thể tiến lên CNXH chứ không có một thế lực chính trị nào đủ sức đưa Việt Nam chệch sang con đường tư bản chủ nghĩa. Trong âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song, thực tế lịch sử gần 100 năm qua đã chứng tỏ ở Việt Nam không có một tổ chức nào có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại sao người Việt Nam không chọn chủ nghĩa tư bản? Bởi vì chính chủ nghĩa tư bản, đế quốc, thực dân đã gây ra biết bao tội ác dã man, tày trời trên đất nước ta. Hơn nữa, muốn hình thành xã hội tư sản thì giai cấp tư sản phải đủ mạnh, nhưng giai cấp tư sản ở Việt Nam lại chưa bao giờ đủ mạnh và độc lập.

Chính nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh được trí tuệ và bản lĩnh của mình trong gần 1 thế kỷ qua. Nhân dân Việt Nam anh hùng đi theo Đảng đã bằng chính đôi tay của mình quật ngã những đế quốc sừng sỏ nhất của thế kỷ XX. Đồng thời, vững vàng đưa đất nước đi lên ngày càng mạnh mẽ.

Nhân dân Việt Nam lựa chọn, tin tưởng, đi theo Đảng quyết tâm xây dựng thành công CNXH vì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn”.

ĐLDT gắn liền với CNXH là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc. ĐLDT gắn liền với CNXH là phù hợp với ý Đảng, lòng dân. ĐLDT gắn liền với CNXH là một tất yếu khách quan của cách mạng nước ta. Đây không phải là ý muốn chủ quan của Đảng mà là tổng hợp những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, kinh tế và chính trị, trong nước và quốc tế, phản ánh khát vọng của dân tộc. Xã hội loài người không dừng lại ở CNTB. CNXH vẫn là tương lai tươi sáng của nhân loại. Bản chất tốt đẹp của CNXH là: Tất cả vì con người. Việt Nam đi lên CNXH là phù hợp với xu thế của thời đại.

Nếu đi ngược lại xu thế phát triển của dân tộc và thời đại, bất chấp quy luật thì sẽ mang lại hậu họa cho dân tộc, cho nhân dân. Tiến lên CNXH là một tất yếu lịch sử, là sự thật, là chân lý không thể xuyên tạc, phủ nhận được.

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thế Thắng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/kien-dinh-muc-tieu-doc-lap-dan-toc-tat-yeu-di-len-chu-nghia-xa-hoi-121844.html