Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị qua giám sát hiệu quả đầu tư xây dựng nông thôn mới

Qua giám sát hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2025, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh để cụ thể hóa các nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm bảo đi vào thực chất, bền vững và đi vào chiều sâu; phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Trong đó, tập trung vào 3 nhóm mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng phát triển bền vững gồm: thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quyết định tăng thu nhập cho người dân nông thôn, phát triển du lịch nông thôn cần khuyến khích, góp phần thay đổi nếp sống nông thôn theo hướng văn minh; hoàn thiện nhóm các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế và nhóm các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể để thực hiện Bộ tiêu chí mới về NTM áp dụng cho giai đoạn 2021-2025; sớm nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 phù hợp điều kiện của tỉnh và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, phân tích các điểm mới của các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; huyện NTM mới, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn 2016-2020 sớm phát hành sổ tay hướng dẫn để các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã nắm rõ chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.

Đối với UBND huyện, thành phố cần chủ động cân đối, bố trí thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương và lồng ghép, huy động từ các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn; chủ động rà soát các danh mục, dự án đầu tư mới hoặc cải tạo, sửa chữa phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cần ưu tiên trên địa bàn, gửi về các cơ quan chuyên trách cấp tỉnh tổng hợp theo định kỳ, hoặc đột xuất khi có yêu cầu; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn quản lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh nếu vượt thẩm quyền.

Giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Chương trình xây dựng NTM gắn kết với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNNN) và giảm nghèo bền vững đạt được một số kết quả quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu về Chương trình MTQG xây dựng NTM đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, cải thiện thu nhập của người dân; duy trì và nâng dần mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường; an ninh và trật tự được duy trì ổn định. Từ đó, bộ mặt nông thôn được đổi mới, các dịch vụ xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Tính đến hết năm 2020, cả tỉnh có 97/115 xã đạt chuẩn NTM 19/19 tiêu chí, tăng 70 xã so với năm 2015, trong đó 37/37 xã điểm đều về đích theo kế hoạch; bình quân tiêu chí cả tỉnh là 18,5 tiêu chí/xã; có 3 đơn vị thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của giai đoạn trước, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trong xây dựng NTM, đến ngày 31/8/2022, tỉnh đã tiếp tục công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM năm 2021, đạt 52% kế hoạch và 10 xã đạt NTM nâng cao, 1 huyện NTM theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020.

THANH TRÚC