Kiện nhau ra tòa hơn 200 lần

Gốc
Hai người ngày ngày vác đơn ra tòa kiện tụng lẫn nhau ấy lại là hai anh em ruột, một người tròm trèm tuổi 74, còn vị kia đã ăn sinh nhật đủ 75 lần!

Tin nóng

Tin mới