Kiên quyết đóng cửa các cơ sở mầm non không đủ điều kiện

Gốc
Các cơ sở mầm non không đủ điều kiện và yêu cầu theo quy định phải cương quyết đóng cửa để đảm bảo an toàn và tính mạng cho trẻ. Đồng thời, văn bản cũng đề nghị các trường mầm non công lập trên địa bàn có trách nhiệm giúp đỡ về chuyên môn cho các cơ sở này

Tin nóng

Tin mới