(ĐCSVN) - Ngày 26/5/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1483/QĐ-BTP kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp.

Theo đó, thành phần của Ban gồm: Thứ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Thúy Hiền - Trưởng Ban, ông Trần Văn Quảng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó trưởng Ban, và 09 thành viên khác là lãnh đạo cấp Vụ. Tổ thư ký giúp việc của Ban gồm có 08 thành viên là lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên của các đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp, với các nhiệm vụ cụ thể: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và bình đẳng giới. Mặt khác, tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân và đơn vị trong Ngành có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1830/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp và Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp./.