KTĐT - UBND TP đã ban hành Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Theo đó, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng được kiện toàn trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng hiện có và Thanh tra Xây dựng quận, huyện, thị xã; Thanh tra Xây dựng xã, phường, thị trấn. Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra. Về nhiệm vụ, quyền hạn, Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 11 Nghị định 26/2013/NĐ-CP. Bộ máy thanh tra xây dựng gồm 4 phòng và 31 đội. Trong đó, 29 đội thanh tra xây dựng bố trí theo địa bàn quận, huyện, thị xã. Các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã được sử dụng con dấu riêng để thực thi công vụ và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.