- “Ngày này tui chết đi, xin nhớ mua cho bò tui cái hòm, chôn đàng hoàng. Đừng nổi hứng mà mần thịt, đừng có lấy bộ đồ lòng để làm mồi nhậu là