Viết về Trinh tưởng dễ, nhưng thật khó vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Đời cô như cuốn tiểu thuyết chưa đoạn kết.