ND - Theo ước tính của Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước tháng 3 khoảng 5,15 tỷ USD, tăng 37,7% so tháng 2, đưa giá trị xuất khẩu quý I lên 14 tỷ USD, giảm 1,6% so cùng kỳ năm 2009.

Trong đó, nhóm hàng nông, thủy sản đạt 2,891 tỷ USD, giảm 1% so cùng kỳ năm 2009; nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản đạt 1,974 tỷ USD, giảm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 7,331 tỷ USD, giảm 9,5%. Trong tháng 3, cả nước nhập khẩu hàng hóa 6,5 tỷ USD, tăng 28,2% so tháng 2, đưa giá trị nhập khẩu quý I lên 17,525 tỷ USD, tăng 37,6% so cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 13,652 tỷ USD, tăng 35,3% so cùng kỳ năm 2009.