Kinh phí lập quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Gốc
(Xây dựng)- Bộ Xây dựng trả lời UBND tỉnh Quảng Ninh:

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện công việc lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch quy định trong Thông tư này là cấp phê duyệt đồ án quy hoạch hoặc cấp được ủy quyền.

Vì vậy, đối với trường hợp quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tại Tờ trình số 1640/UBND-TTr, thì cơ quan phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chung là UBND tỉnh Quảng Ninh.

Mai Đoan (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới