VIT - Sau năm 2000, trên thực tế xuất khẩu của các thị trường mới nổi sang các nước phát triển hầu như không có sự thay đổi. Đa số tăng trưởng xuất khẩu thực sự lại đến từ các nước đang phát triển. Quan điểm chỉ có kinh tế Mỹ khởi sắc thì kinh tế thị trường mới nổi mới hồi phục được là quan điểm sai lầm.