(CafeF) - CTCP Sản xuất và kinh doanh Kim khí (mã CK: KKC) có thông báo về giao dịch cổ phiếu của Công ty Tài chính Cao su.