Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) vừa thông báo, 8/3/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/3 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu.

Theo đó, ngày 1/4/2010, KLS sẽ chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 3,5% (350 đồng/cổ phiếu) Bên cạnh đó, KLS sẽ chào bán 102,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 100 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; chào bán cho cán bộ công nhân viên 2,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo KLS, khối lượng vốn cần huy động là 1.025 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh và tăng cường năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng thị phần hoạt động môi giới... Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 25/3 - 16/4/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/3 - 21/4/2010.