Kon Tum: Một số kết quả nổi bật về công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị trực tuyến, trực tiếp phổ biến, quán triệt 12 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, kết hợp với tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; Trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã mở hàng chục lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng ở địa phương, đơn vị;...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022,Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "tự soi, tự sửa" và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hướng dẫn công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; theo dõi, đánh giá kết quả tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 2 hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt 12 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, kết hợp với tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và thông tin về tình hình xung đột Nga-Ukraina. Toàn tỉnh, tổ chức 224 điểm cầu, với 6.330 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 59 hội nghị, kết nối 10 điểm cầu cấp huyện và 102 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn với 24.737 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Việc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các địa phương, đơn vị thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị như lồng ghép trong các cuộc họp sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; gắn với các hội nghị triển khai công tác của địa phương, đơn vị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của địa phương, ngành…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực tiễn Đề tài "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những vấn đề lý luận và thực tiễn". Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá hiệu quả việc quản lý, dạy và học trực tuyến tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum” với 11 bài tham luận.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, như: Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 và Chuyên đề riêng của tỉnh, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-CT/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2021; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 30-8-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin”;...

Về công tác giáo dục lý luận chính trị:Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 3.418 cán bộ, công chức của tỉnh, gồm: 2 lớp Cao cấp Lý luận chính trị (111 học viên), 1 lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính (64 học viên), 9 lớp Trung cấp Lý luận chính trị (564 học viên đang học), 45 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã (1.904 học viên), 3 lớp bồi dưỡng ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ sở (195 học viên); 3 lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở (231 học viên); 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: Công tác Mặt trận (98 học viên); Kiểm tra giám sát (90 học viên), Văn phòng cấp ủy (74 học viên); Tuyên giáo cơ sở (87 học viên). Việc triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo khóa 12-năm 2022 cho 87 cán bộ, công chức phụ trách công tác tuyên giáo các xã, phường, thị trấn và Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng chương trình, kế hoạch của cấp ủy. Đã mở 19 lớp kết nạp Đảng cho 1.088 quần chúng ưu tú; 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 432 đảng viên mới kết nạp; 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luận Đảng cho 473 học viên; 10 lớp bồi dưỡng công tác Dân vận cơ sở cho 532 học viên; 1 lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng đối tượng 4 cho 56 học viên; 5 lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng ủy cơ sở, với 408 học viên tham dự; 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức, lý luận chính trị, nghiệp vụ mặt trận, đoàn thể cho 321 học viên; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên giáo cơ sơ cho 147 học viên; 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Bí thư, Chi ủy viên cơ sở cho 230 học viên./.

Lê Văn Châu

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/kon-tum-mot-so-ket-qua-noi-bat-ve-cong-tac-ly-luan-chinh-tri-6-thang-dau-nam-2022-139510