Nghị quyết HĐQT của CTCP Muối Khánh Hòa (UPCoM: KSC) thông báo 14/12 là ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 3%.

Thời gian thanh toán 06/01/2016.

Tài liệu đính kèm:
KSC_2015.12.2_4d45fdd_NGHI_QUYET_CUA_HDQT_VE_CHI_TRA_CO_TUC_2015_signed.pdf

KSC_2015.12.2_02c74bb_THONG_BAO_CHOT_DANH_SACH_CO_DONG_VA_NGHI_QUYET

_VE_TAM_UNG_CO_TUC_NAM_2015_signed(1).pdf