Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Muối Khánh Hòa (KSC) cùng vợ - bà Mai Thị Thanh cùng đăng ký mua 31,964 cp KSC từ ngày 20/08 đến 30/08 để tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. Cụ thể:

KSC: Nguyễn Anh Tú - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 30,104 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: KSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,196 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,104 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/08/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2013.

KSC: Mai Thị Thanh - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 1,860 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thị Thanh
- Mã chứng khoán: KSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Tú
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,196 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,860 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/08/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2013.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty KSC cũng đăng ký mua thêm 4,000 cp KSC từ ngày 20/08 đến 18/09 với cùng mục đích tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 11,909 cp lên 15,909 cp KSC.

Hằng Nga

infonet