Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

Gốc
T.T

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 23-10, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; dự báo tình hình thế giới và đất nước; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020); định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng và cho rằng: Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung thể hiện toàn diện, khái quát cao; vừa có tính kế thừa, phát triển, vừa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu thế thời đại. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã góp ý cụ thể vào những lĩnh vực trong dự thảo các văn kiện.

Theo chương trình, ngày 24-10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Tin nóng

Tin mới