Vào đời với một xấp bằng cấp trên tay không còn là niềm tự hào và tự tin tuyệt đối của nhiều bạn trẻ. Bằng cấp, chứng chỉ chỉ là yếu tố cần chứ chưa đủ.