Hơn 5.000 người đã tham gia tuần hành lễ kỷ niệm này