Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

Gốc
Sáng 16-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTW và các đồng chí Phó chủ nhiệm UBKTTW, các vụ, đơn vị trực thuộc đã về dự đông đủ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTWW đã ôn lại truyền thống 61 năm của ngành Kiểm tra Đảng và những yêu cầu, nhiệm vụ mới của ngành kiểm tra trong thời gian tới. Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29 QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra Trung ương chỉ có ba thành viên chuyên trách và một số cán bộ giúp việc, đến nay, Ngành Kiểm tra của Đảng đã có hơn 6 nghìn cán bộ chuyên trách và gần 70 nghìn cán bộ kiểm tra kiêm chức. Qua các thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm gay go, ác liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; liên tục, bền bỉ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành. Qua mỗi nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT được Đại hội toàn quốc của Đảng thảo luận, bổ sung và được chính thức ghi vào Điều lệ Đảng. Từ một số nhiệm vụ phục vụ cấp ủy kiểm tra việc thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc; xem xét những việc bất thường xảy ra, đến kiểm tra những vụ đảng viên làm trái Điều lệ, kỷ luật Đảng, trái với đạo đức cách mạng và pháp luật Nhà nước; tăng cường kiểm tra thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý và giúp cấp ủy xử lý kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính của Đảng... 61 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn về làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, như: cuộc vận động “3 xây, 3 chống”; về chống và bài trừ tệ lấy cắp tài sản XHCN; về kiểm tra thực hiện “chế độ lãnh đạo có kiểm tra”; về việc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; về Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Từ sau Đại hội IX của Đảng đến nay, UBKT Trung ương đã tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hàng năm về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực: chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai; về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí v.v... Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn của cách mạng, công tác kiểm tra đã góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ kuật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong kháng chiến kiến quốc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay. Thông qua việc kiểm tra để rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên, giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên hoạt động trên các lĩnh vực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn giữ tròn khí tiết, bản lĩnh người cộng sản, đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Công tác kiểm tra không chỉ phát hiện, xử lý cái sai, đưa những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng, mà còn phát hiện, khẳng định, tổng kết, biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương cho toàn Đảng. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 61 năm qua, nhiều tập thể, cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm tra Đảng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý. Đặc biệt nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, Ngành được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống16-10 (1948-2008), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng bức Trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Tin nóng

Tin mới