L?nh ??o ??ng, Nh? n??c d?ng h??ng t??ng ni?m c?c anh h?ng li?t s?

Gốc
(VTC News) - L?nh ??o ??ng, Nh? n??c, MTTQ Vi?t Nam, Qu?n ??i c ?? d?ng h??ng t??ng ni?m c?c anh h?ng li?t s? nh?n k? ni?m 68 n?m Ng?y Th??ng binh-Li?t s?.

S?ng nay (27/7), nh?n k? ni?m 68 n?m Ng?y Th??ng binh-Li?t s? (27/7/1947-27/7/2015), l?nh ??o ??ng, Nh? n??c, Qu?c h?i, Ch?nh ph? v? ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam ?? ??n d?ng h??ng t??ng ni?m c?c anh h?ng li?t s? v? v?o L?ng vi?ng Ch? t?ch H? Ch? Minh.

D? l? d?ng h??ng t??ng ni?m c?: T?ng B? th? Nguy?n Ph? Tr?ng, nguy?n T?ng B? th? N?ng ??c M?nh, Ch? t?ch n??c Tr??ng T?n Sang, nguy?n Ch? t?ch n??c Tr?n ??c L??ng, Th? t??ng Ch?nh ph? Nguy?n T?n D?ng, Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Sinh H?ng, nguy?n Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n V?n An.

L?nh ??o ??ng, Nh? n??c ??t v?ng hoa, d?ng h??ng t??ng ni?m c?c anh h?ng li?t s? t?i ??i t??ng ni?m c?c Anh h?ng li?t s? .

C?ng d? l? d?ng h??ng t??ng ni?m c?n c? c?c v? nguy?n l?nh ??o ??ng, Nh? n??c; c?c ?y vi?n B? Ch?nh tr?, B? th? Trung ??ng ??ng, Ph? Ch? t?ch Qu?c h?i, Ph? Th? t??ng Ch?nh ph?; l?nh ??o c?c b?, ban, ng?nh, ?o?n th? Trung ??ng v? c?n b? l?o th?nh c?ch m?ng.

?o?n ??i bi?u Qu?n ?y Trung ??ng - B? Qu?c ph?ng do Th??ng t??ng ?? B? T?, ?y vi?n Trung ??ng ??ng, ?y vi?n Th??ng v? Qu?n ?y Trung ??ng, T?ng Tham m?u tr??ng Qu?n ??i nh?n d?n Vi?t Nam, Th? tr??ng B? Qu?c ph?ng d?n ??u d?ng v?ng hoa t??ng nh? c?c anh h?ng li?t s? (?nh: M.Chi?n)

C?ng ng?y, ?o?n ??i bi?u Qu?n ?y Trung ??ng - B? Qu?c ph?ng do Th??ng t??ng ?? B? T?, ?y vi?n Trung ??ng ??ng, ?y vi?n Th??ng v? Qu?n ?y Trung ??ng, T?ng Tham m?u tr??ng Qu?n ??i nh?n d?n Vi?t Nam, Th? tr??ng B? Qu?c ph?ng d?n ??u d?ng v?ng hoa t??ng nh? c?c anh h?ng li?t s?.

?o?n ??i bi?u ??ng ?y C?ng an Trung ??ng - B? C?ng an do ??i t??ng Tr?n ??i Quang, ?y vi?n B? Ch?nh tr?, B? tr??ng B? C?ng an d?n ??u v?o d?ng v?ng hoa t??ng nh? c?c anh h?ng li?t s?.

M.Chi?n

Video ?ang ???c xem nhi?u

Tin nóng

Tin mới