Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần LILAMA 10 (MCK: L10).

Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2010 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 10 & 11/03/2010 thì người bán không được hưởng quyền). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2010 Lý do và mục đích: Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 (cho năm tài chính 2009). Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán L10 vào những ngày 11, 12 & 15/03/2010.