Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của L10 và MCP.

Theo đó, 27/4/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 29/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) để trả cổ tức đợt 2/2009. Đến ngày 20/5, L10 sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu). Địa điểm và thủ tục chi trả: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lilama 10 - số 989 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán L10 vào những ngày 28, 29/4 và 4/5/2010. Trong khi đó, 4/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 6/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE). Theo đó, ngày 28/5, MCP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phần). Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ - 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MCP vào những ngày 5, 6 và 7/5/2010.