BizLIVE - Vào quý II tới, Hòa Phát sẽ chi trả cổ tức 2013 tỷ lệ 30% và đặt mục tiêu tỷ lệ cổ tức 2014 là 20%.

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG), công ty vừa công bố nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị về một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Theo đó, Hòa Phát sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 với doanh thu dự kiến 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.200 tỷ đồng.

So với thực hiện 2013 với tổng doanh thu hơn 19.408,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.010 tỷ đồng, kế hoạch 2014 của Hòa Phát tăng lần lượt 18,5% và tăng gần 9,5%.

Năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát đã tăng gấp đôi so với 2012.

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2014 sẽ không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Nếu kết quả sản xuất kinh doanh 2014 vượt kế hoạch đề ra, Ban điều hành Tập đoàn sẽ được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Cũng theo nghị quyết, Hội đồng quản trị Hòa Phát sẽ trình cổ đông thông qua chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thời hạn thực hiện chi trả là trong quý II/2014.

Đồng thời, trình cổ đông thông qua mức cổ tức dự kiến 2014 là 20%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án trích lập dự phòng các quỹ năm 2013 và 2014, trong đó trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013 là 100 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính 2013 là 169 tỷ đồng...

Hòa Phát sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 8h ngày 28/3/2014 tại phòng họp Ballroom - khách sạn Opera Hilton - Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội.