TT - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một công ty thiết kế cống ngầm xả nước thải ra thẳng sông Đồng Nai hệt như Vedan.