Nhiều thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định rằng không nên lấy lãi suất trái phiếu kho bạc thay cho lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố, do những điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại lãi suất này.