ND- Theo Sở Văn hóa - Thông tin Lâm Đồng: Dự án bảo tồn văn hóa cồng chiêng khu vực Tây Nguyên tỉnh  Lâm Đồng hiện có 100 đội cồng chiêng dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chu Ru đang hoạt động tích cực ở các huyện: Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm... Các đội chiêng phục vụ du khách ở các điểm du lịch. Trong đó có 14 đội tự bỏ tiền trang bị và mua sắm cồng chiêng.