Viện Khảo cổ học Việt Nam đã giám định nhiều cổ vật ở Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh... và nhận thấy việc làm giả cổ vật hết sức tinh vi, khéo léo với trình độ công nghệ cao.