Chiều 13/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11).

Lam ro co che phoi hop trong lap du toan, phan bo NSNN - Anh 1

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán NSNN (Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11).

Sau gần 14 năm, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 đã đạt được nhiều kết quả, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội, UBTVQH trong việc quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN hằng năm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Quốc hội ra quyết định một cách thực chất và hiệu quả hơn, qua đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương cũng như các vấn đề khác có liên quan đến tài chính - NSNN.

Nghị quyết cũng tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính - NSNN, bảo đảm được tính tập trung, thống nhất, dân chủ, công khai; tăng quyền chủ động về tài chính cho các địa phương, các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Tạo điều kiện cho các cơ quan của Chính phủ và Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội có sự phối hợp tốt hơn trong việc lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 đến nay đã không còn phù hợp với thực tiễn, trong đó có những mẫu biểu được ban hành nhưng hiệu quả sử dụng thấp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11) là cần thiết; góp phần khắc phục những hạn chế của Nghị quyết 387 hiện hành về quy trình, thủ tục báo cáo; tài liệu trình kèm theo báo cáo; hệ thống biểu mẫu; thông tin tài chính-ngân sách...

Nhiều ý kiến khẳng định, Nghị quyết được xây dựng phải thể chế hóa được các chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện pháp luật về tài chính, NSNN. Quán triệt và cụ thể hóa các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 liên quan đến nhiệm vụ của Chính phủ trong việc tổ chức, lập kế hoạch tài chính 5 năm, dự toán NSNN, phân bổ ngân sách Trung ương và quyết toán NSNN hằng năm…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến kết cấu và tên gọi của dự thảo Nghị quyết; phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết; căn cứ để phân bổ ngân sách Trung ương hằng năm; công tác thẩm tra; các biểu mẫu...

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng gồm 5 chương và 20 điều với các quy định về: Lập kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và quyết toán NSNN hằng năm; thẩm tra các báo cáo do Chính phủ trình; UBTVQH xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo do Chính phủ trình và việc hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội; điều khoản thi hành... Bên cạnh đó, còn có 60 mẫu biểu kèm theo dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu kết thúc thảo luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu, tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nguyễn Hoàng

Share on Tumblr