Mới đây, khi cho ý kiến về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Chính phủ báo cáo, Thường trực Ủy ban Kinh tế của QH đã đề nghị Chính phủ sớm tổng hợp nội dung này để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đặt ra theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội.

Lam ro tinh hinh su dung dat - Anh 1

Ảnh minh họa.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế do Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh ký nêu rõ: Diện tích đất nông nghiệp đạt 26.825 nghìn ha, tăng 275 nghìn ha (1,04%) so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra cho giai đoạn 2011-2015 (26.550 nghìn ha).

Tuy nhiên, thực tế còn xảy ra hiện tượng các hộ gia đình, cá nhân được giao đất để sản xuất nông nghiệp nhưng không sử dụng, dẫn đến tình trạng đất hoang hóa, lãng phí.

Trong đó, diện tích đất trồng lúa đạt 4.039 nghìn ha, vượt 88 nghìn ha so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra (3.951 nghìn ha), tuy nhiên, tại một số địa phương, diện tích đất trồng lúa giảm so với chỉ tiêu được giao, đặc biệt ở các tỉnh như Thanh Hóa, Tây Ninh, Bến Tre, Đắk Nông, Bình Dương.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân đất trồng lúa giảm ở các địa phương này. Còn, diện tích đất nuôi trồng thủy sản chỉ đạt 573,90 nghìn ha, thấp hơn 176,1 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (750 nghìn ha).

Diện tích đất làm muối đạt 17 nghìn ha, cao hơn 2 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (15 nghìn ha). Tuy nhiên, do thu nhập từ sản xuất muối không cao nên nhiều hộ diêm dân đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Vì thế, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của sự chuyển dịch ngành nghề này đến ngành sản xuất muối của Việt Nam và tình hình cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của diêm dân.

Đặc biệt, Báo cáo thẩm tra cũng cho biết: Diện tích đất rừng phòng hộ đạt 5.259 nghìn ha, thấp hơn 567 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (5.826 nghìn ha); đất rừng đặc dụng đạt 2.164 nghìn ha, thấp hơn 56 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (2.220 nghìn ha).

Như vậy, số liệu Báo cáo của Chính phủ về hiện trạng sử dụng đất năm 2015, đất rừng phòng hộ chênh lệch 389,9 nghìn ha; đất rừng đặc dụng chênh lệch (giảm thêm) 46 nghìn ha so với Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Diện tích đất rừng sản xuất đạt 7.401 ha, thấp hơn 516 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (7.917 nghìn ha) và chênh lệch (giảm thêm) so với các báo cáo tại kỳ họp thứ nhất là 430 nghìn ha.

Ngoài ra, diện tích đất phi nông nghiệp đạt 3.641 nghìn ha, thấp hơn 807 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (4.448 nghìn ha), chênh lệch (giảm thêm) so với số Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất là 408 nghìn ha. Diện tích đất quốc phòng đạt 287 nghìn ha, thấp hơn 85 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (372 nghìn ha).

Diện tích đất an ninh đạt 50 nghìn ha, thấp hơn 28 nghìn ha so với chỉ tiêu của Quốc hội (78 nghìn ha). Cả hai số liệu này đều có sự chênh lệch so với số liệu báo cáo Quốc hội tháng 4/2016, mặc dù đều là số hiện trạng sử dụng đất của năm 2015.

Đối với 3.154 nghìn ha diện tích đất phi nông nghiệp khác, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ làm rõ tình hình sử dụng loại đất này, đặc biệt là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, tỷ lệ sử dụng đúng mục đích, sai mục đích.

M.Loan