Từ năm học 2008-2009, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đào tạo cử nhân ngành đô thị học.