Thông tin về bún có tẩm hóa chất độc hại, đang làm cho nhiều làng nghề làm ăn chân chính rơi vào cảnh “sống dở chết dở".