Sáng 3/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 1

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 2

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 3

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 4

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 5

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 6

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 7

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 8

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lanh dao Dang, Nha nuoc vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh - Anh 9

Các bộ, ban, ngành đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)