Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lãnh đạo tỉnh hoàn toàn bất ngờ

Gốc

Kiểm tra chất lượng lấy điểm thay điểm học kỳ hai, tính lại điểm trung bình (TB) cả năm. Với cách làm như vậy, huyện Thạch Thành đã khiến 388 học sinh bỏ học.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110056&sub=74&top=41