UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020.

Lao Cai: Phan dau them 29 xa dat chuan NTM - Anh 1

Phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân

Theo đó tỉnh này sẽ phấn đấu có thêm 29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến năm 2020 là 50 xã. Trong đó có ít nhất một huyện đạt chuẩn NTM.

100% các xã hoàn thành 8 tiêu chí: Thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, giáo dục, văn hóa, hệ thống chính trị xã hội. Hàng năm, mỗi xã có từ 1 - 2 thôn đạt tiêu chuẩn “Thôn nông thôn mới” hay “Thôn kiểu mẫu”.

Nội dung của phong trào thi đua sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự nông thôn.