Lào sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh các nước thuộc Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 3 vào cuối tháng này.