Lào đặt mục tiêu xuất khẩu 8.000 MW điện

Lào đã đặt mục tiêu xuất khẩu 8.000 MW điện vào năm 2020.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243486/Default.aspx