(NDHMoney) Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ được Agribank cho vay tối đa 80% chi phí. Mức cho vay sẽ hỗ trợ cho người lao động những khó khăn về tài chính.

Để được vay vốn của Agribank, đại diện hộ gia đình của người lao động hoặc người lao động phải mở tài khoản tiền gửi tại Agribank nơi cho vay và cam kết chuyển thu nhập của người lao động ở nước ngoài về tài khoản, để trả nợ ngân hàng qua hệ thống chuyển tiền kiều hối của Agribank. Agribank nơi cho vay căn cứ vào khả năng nguồn vốn huy động được và nhu cầu vay vốn của khách hàng; việc áp dụng quy định về đảm bảo tiền vay; khả năng trả nợ của người lao động, hộ gia đình người lao động để quyết định mức cho vay. Mức cho vay tối đa không vượt quá 80% số các chi phí hợp pháp cần thiết phục vụ cho việc đi lao động ở nước ngoài. Đối với hộ gia đình chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Agribank thì mức cho vay tối đa đến 20 triệu đồng/1 hộ lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thời hạn cho vay tối đa không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ. Tiền vay được chuyển thẳng cho doanh nghiệp dịch vụ. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ có đề nghị bằng văn bản, chi nhánh ngân hàng nơi cho vay có thể phát tiền vay trực tiếp cho người lao động.