Ban Chỉ đạo bao gồm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng Ban chỉ đạo và 3 phó trưởng ban.

Ngày 16/11, Thủ tướng có quyết định về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Thành viên Ban chỉ đạo bao gồm Trưởng ban chỉ đạo trung ương là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 3 Phó trưởng ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Các Ủy viên bao gồm 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, 1 lãnh đạo các cơ quan như Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tòa an nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn Phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra, còn có 1 lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương. Giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương có Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo.

Nguồn Chinhphu